Uslovi korišćenja

 

PODACI O KOMPANIJI:

JOLLY COMMERCE D.O.O.

Adresa: Mokra Njiva bb Crna Gora
Kontakt telefon: +382 69 236-210
E-mail adresa: sale.jolly-co@t-com.me
PIB: 02343975 ; PDV:40/31-000074-8

 Račun: NLB 530-11619-76

ODREDBE  I USLOVI:

UGOVOR

Zaključen u Niksicu između:

JOLLY COMMERCE D.O.O., ul.Mokra Njiva bb, 81 400 Niksic, PIB 02343975 i KORISNIKA.
I – Opšte odredbe

PREDMET

Odredbe i uslovi na našem sajtu uređuju ugovorni odnos između:

 1. Korisnika i društva JOLLY COMMERCE, u svrhu korišćenja i efikasnog rada internet stranice www.jollycommerce.me i
 2. Korisnika kao kupca i društva JOLLY COMMERCE kao Pružaoca usluga, u vezi kupovine proizvoda putem internet stranice www.jollycommerce.me.

Odredbe i uslovi se odnose na sve Korisnike internet stranice  www.jollycommerce.me. U cilju bolje saradnje molimo Vas da se pažljivo upoznate sa istim kako bi izbjegli moguće neprijatnosti. U slučaju bilo kakvog kršenja navedenih odredbi  JOLLY COMMERCE D.O.O. ima pravo da upotrijebi sva pravna sredstva kako bi otklonila kršenja.

P O J M O V I:

 

KORISNIK

Lice koje koristi internet stranicu www.jollycommerce.me bez obzira na registraciju.

KUPAC                                                                                    

Fizičko ili pravno lice koje uspješno izvrši kupovinu na internat stranici www.jollycommerce.me.

PRUŽALAC USLUGA:
         

Privredno društvo  JOLLY COMMERCE D.O.O. Mokra Njiva bb Niksic, Crna Gora. PIB:02343975.

SREDSTVA KOMUNIKACIJE NA DALJINU:                              

Sredstva koja mogu biti korišćena za zaključenje ugovora između Pružaoca usluga i kupca bez njihovog 

istovremenog fizičkog prisustva na jednom mjestu.

PROIZVOD                                                                              

Roba ili usluga, uključujući nepokretnosti, prava i obaveze.
 

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA:                                            

Ugovor kojim Pružalac usluga pruža ili se obavezuje da će pružiti uslugu kupcu, a Kupac plaća ili se

obavezuje da će isplatiti ugovorenu cijenu.

NAPOMENA

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda ali ne možemo da garantujemo da su opisi kompletni  i bez grešaka. Trudimo se da slike prikazanih proizvoda budu precizne  i vjerodostojne,  ali se zbog promjene ambalaža može desiti da one ne budu u potpunosti iste sa proizvodima. Ovaj vid neslaganja, ne može biti osnov za povrat  i neprihvatanje pošiljke.

II -Uslovi korišćenja internet stranice

Dobrodošli na internet stranicu www.jollycommerce.me.

Internet stranicu  www.jollycommerce.me koristite na sopstvenu odgovornost.

Korišćenje ove internet stranice podrazumeva prihvatanje ovdje navedenih uslova i odredbi.

Korisnik se obavezuje da ni na koji način neće ometati niti pokušati da ometa funkcionisanje ove internet stranice, niti da vrši radnje kojima se opterećuje struktura internet stranice.

JOLLY COMMERCE D.O.O. ne daje garancije i ne prihvata odgovornost, uključujući garancije i obaveze u pogledu komercijalne usluge, podobnosti za neku određenu svrhu ili nekršenja prava, ili garancija koje se odnose na funkcionisanje ove internet stranice ili njenog  sadržaja. Takodje ne odgovara za pružanje  i tačnost informacija o proizvodu  i prodaji van ove internet stranice.

JOLLY COMMERCE D.O.O. ne garantuje da su ova internet stranica, serveri na kojima se nalazi ova internet stranica ili elektronska komunikacija koju šalje zaštićeni od virusa ili drugih štetnih elemenata. Korisnik prihvata da JOLLY COMMERCE D.O.O.ne odgovara za materijale ili informacije koje šalje ili prima Korisnik.

JOLLY COMMERCE D.O.O. takođe nije i ne može biti odgovorna za greške, netačnosti, nedostatke ili drugu štetu, kašnjenje ili netačnost informacija na ovoj internet stranici.

Odgovornost privrednog društva JOLLY COMMERCE .O.O. u svakom slučaju, ne može biti veća od obaveza koje proizilaze po osnovu važećeg zakonodavstva.

Osim pomenutih uslova, Korisnik treba da se pridržava svih dodatnih uslova  i ograničenja koja se odnose na predmetne usluge navedene na ovoj stranici kao i na one koje se mogu pojaviti na njenim ažuriranim verzijama.

AUTORSKA PRAVA

Sadržaj internet stranice www.jollycommerce.me predstavlja svojinu JOLLY COMMERCE D.O.O.

Sadržaj www.jollycommerce.me,  internet tekst, dizajn slika, svojina su  JOLLY COMMERCE D.O.O. koji se ne može koristiti bez dobijene saglasnosti ili licence.

Autor ima pravo da dozvoli ili zabrani umnožavanje koje naročito obuhvata grafičko umnožavanje, fotografsko umnožavanje, tonsko ili vizuelno snimanje. Distribuiranje sadržaja bez dozvole JOLLY COMMERCE D.O.O. nije dozvoljeno.

 

III -Uslovi korišćenja prodaje

Na osnovu člana 61. Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.list CG” br.002/14, 066/14, 043/15, 070/17, 067/19) I člana 7. Zakona o elektronskoj trgovini (“Sl.list CG” 041/10, 040/11, 056/13) JOLLY COMMERCE D.O.O. Podgorica, svoje potrošače koji kupuju robu putem našeg internet sajta www.jollycommerce.me

OBAVJEŠTAVAMO

 • Da se prodaja robe putem našeg internet sajta www.jollycommerce.me obavlja u okviru registrovane djelatnosti privrednog društva JOLLY COMMERCE D.O.O. Niksic, PIB: 02343975, PDV broj: 40/31-00074-8, telefon:+382 69 236-210, e–mail adresa: sale.jolly-co@t-com.me, adresa za izjavljivanje reklamacija: Ul. Mokra Njiva bb Niksic, e-mail adresa za reklamacije: sale.jolly-co@t-com.me
 • Shodno Zakonu o zaštiti potrošača (“Sl.list CG” br. 002/14,006/14,043/15,070/17, 067/19), kupovina putem našeg internet sajta  www.jollycommerce.me  se smatra prodajom na daljinu.
 • Osnovna obilježja robe možete pronaći na našem sajtu.
 • Roba koja se prodaje putem našeg internet sajta posjeduje svojstva potrebna za  redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana na Deklaraciji proizvoda.
 • Saobraznost robe koja je predmet ugovora utvrđuje se isključivo prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano Deklaracijom samog proizvoda.
 • Prodajna cijena robe naznačena je uz svaki artikal i sve cijene su istaknute sa uračunatim PDV-om.
 • Isporuku robe možete očekivati u roku od 24-48h od dana potvrde porudžbine, odnosno u skladu sa pravilima istaknutim na strani  Način plaćanja i dostava.
 • Mogućnost kupovine robe uz posebne cjenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja se u skladu sa uslovima koji su istaknuti na našem sajtu.
 • Robu kupljenu putem našeg internet sajta možete platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke ili putem platnih kartica u trenutku kupovine na sajtu.
 • Kupac prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster  POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe.
 • Za robu koju je Korisnik poručio putem naše internet stranice i konstatovao da je roba neispravna  Korisnik ima pravo da izjavi reklamaciju na način kako je to definisano na našoj strani  Reklamacija i  zamjena robe.
 • Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu, u roku od 14 dana od dana prijema porudžbine na način  i pod uslovima kako je definisano na našoj strani Pravo na jednostrani raskid ugovora.

IV - Izjava o povjerljivosti

Ova izjava o povjerljivosti podataka, odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na internet stranici www.jollycommerce.me i koji su korišćenjem te stranice prikupljeni  i sačuvani u bazama podataka JOLLY COMMERCE D.o.o. Niksic. Ovaj vebsajt je u vlasništvu pravnog lica JOLLY COMMERCE D.O.O, kompanije registrovane u Crnoj Gori, na adresi Mokra Njiva bb 81 400 Niksic.

JOLLY COMMERCE D.O.O. kao Pružalac usluga Internet stranice www.jollycommerce.me, pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti Korisnika.

Sa tim u vezi, upućuju se krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije drogerija prikuplja i kako ih koristi.

Krajnji Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi sa povjerljivošću podataka može poslati e-mail poruku na adresu:sale.jolly-co@t-com.me

Pristupanjem ili upotrebom naše internet stranice, krajnji Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uslovima povjerljivosti podataka i načinima upotrebe www.jollycommerce.me internet stranice.

Ukoliko se krajnji Korisnik ne slaže sa ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo krajnjeg Korisnika da napusti,  te ne pristupa i ne koristi našu internet stranicu.

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka www.jollycommerce,me može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka na Internet stranici. Izmjena izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na našoj Internet stranici.

Svaki krajnji Korisnik lično je odgovoran i dužan periodično, u periodu ne dužem od tri mjeseca, pregledati ovu stranicui proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak upotrebe ove Internet stranice od strane Krajnjeg Korisnika, nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji Korisnik potvrđuje i prihvata sve uslove tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

JOLLY COMMERCE D.O.O., prikuplja informacije koje identifikujuju, specifičnog Krajnjeg Korisnika. Kada se Krajnji Korisnik uključi u određene aktivnosti na našoj internet stranici, kao što su otvaranje korisničkog profila, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, naš administrator može od krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi,kao što su: ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broji datum rođenja, informacije o broju vaše kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju, te druge sa tim povezane informacije. Uključivanje u identifikacione aktivnostii davanje ličnih podataka je  odluka krajnjeg Korisnika. Ako Krajnji Korisnik ne pruži obavezne informacije za određenu aktivnost  koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.
JOLLY COMMERCE D.O.O. neće dijeliti lične podatke krajnjeg Korisnika sa drugim stranama, osim u slučajevima navedenim u daljem tekstu i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Lične podatke će JOLLY COMMERCE koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promotivnih e-mail poruka, analizu podataka, kao i obradu plaćanja kreditnim karticama. Vaše lične podatke, možemo podijeliti samo sa Pružaocima usluga distribucije robe, radi ispunjavanja narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Krajnji Korisnik ima mogućnost  pristupa i promjene ličnih podataka koje nam pruži. Krajnji Korisnik može promijeniti bilo koju od svojih ličnih podataka, slanjem e-mail poruke na: sale.jolly-co@t-com.me. U toj e-mail poruci, krajnji Korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi dopuniti.

Kao uslov kupovine naših proizvoda i usluga, tražimo dozvolu krajnjeg Korisnika za slanje administrativne i promotivne e-mail poruke. Ukoliko Krajnji Korisnik ne želi primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registracije, može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka, slanjem e-mail poruke na sale.jolly-co@t-com.me.

Zaštitu podataka naša kompanija uzima veoma ozbiljno i u tom smislu preduzete su razne mjere opreza, kako bi zaštitili vaše lične podatke .

Ukoliko nas Kupac kontaktira telefonom ili e-mail porukom, zahtijevaćemo da ponudi dokaz o svom identitetu kako bi spriječili mogućnost neovlašćenog nastupanja u tuđe ime.

Važno za zaštitu Vaših podataka na našem vebsajtu je da se uvijek odjavite upotrebom opcije "ODJAVI SE"  kako bi bili sigurni da lica koja koriste računar  nakon Vas ne mogu pristupiti Vašim ličnim podacima.

Nažalost, nijedan prenos podataka preko Interneta ili bilo koje druge bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, i ako sprovodimo komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka,ne možemo garantovati zaštitu bilo koje informacije prenešene na ili sa www.jollycommerce.me internet stranice, te s toga, dijeca mlađa od 14 godina ne smiju koristiti www.jollycommerce.me internet stranicu.Naša kompanijane prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga ko je mlađi od 14 godina te stoga ni jedan dio internet stranice,nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 14 godina.

Ako želite dodatne informacije o našoj Polisi o zaštiti ličnih podataka ili imate komentar molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail: sale.jolly-co@t-com.me,tel +382 69 236210, ili na našu adresu: Ul.Mokra Njiva bb, 81 400 Niksic, Crna Gora.

Prema našem mišljenu u ovoj Izjavi sadržane su sve važne poruke, kao i obavještenja koja ste dužni da postavite, a koja se odnose na: zaštitu podataka, Vaše korišćenje istih, uslove registracije, alata tj. sertifikata koje posjedujete u smislu zaštite Korisnika i dr. Naravno, zbog specifičnosti svakog sajta, u ovom dijelu neophodno je i mišljenje Vašeg administratora u smilu ponuđenih alata, koje smo naveli u Izjavi, a koje Vi imate ili ne.

Kolačići

Naša web stranica koristi „kolačiće“ (kolačić je mali tekstualni dokument, koji obično sadrži anonimni jedinstveni identifikator. Kada posjetite naš sajt, sajt kompjuter pita Vaš kompjuter za dozvolu da postavi fajl u dio vašeg hard diska specijalno napravljenog za smeštanje kolačića).

Kolačići nam olakšavaju da isporučujemo sadržaje u zavisnosti od Vaših interesovanja kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo.

Kolačići sami po sebi ne  mogu da otkriju Vaš identitet, Vaše ime ili adresu. Takođe, kolačići ne mogu biti nosioci virusa i dugih malicioznih programa. Ukoliko ste zabrinuti  za Vašu privatnosti korišćenje tehnologije “kolačića” možete podesiti Vaš pretraživač da Vas obavještava kada primate “kolačić”. Takođe, možete podesiti Vaš pretraživač da odbija “kolačiće” koje naša stranica pokuša da Vam pošalje.

Newsletter

Prilikom prijavljivanja za naše newsletter-e, potrebno je da nam ostavite svoju e-mail adresu, koju ćemo čuvatii koju nećemo ustupati ili prodavati trećim stranama. U svakom trenutku možete da se odjavite sa  Newsletter-a  i tada  će vaša e-mail adresa biti izbrisana iz naše baze.

V – Kupovina proizvoda

REGISTRACIJA l OTVARANJE KORISNIČKOG PROFILA

Za kupovinu bilo kojeg proizvoda ili usluge koju nudi JOLLY COMMERCE DOO putem svog sajta, krajnji Korisnik ima mogućnost prethodnog otvaranja korisničkog profila. Otvaranje korisničkog profila je odluka krajnjeg Korisnika kako bi imao lak i jednostavan pristup ispisu svojih narudžbi, pregledu ranijih kupovina i kako bi lako uređivao svoje postavke. 

Prilikom registracije Korisnik šalje sledeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Adresu e-pošte (korisničko ime)

Da bi ste se registrovali neophodno je da unesete tražene podatke i popunite polje na strani REGISTRACIJA. Sa registracijom se kreira korisničko ime i ilozinka.

Lozinka je tajna i ne smije se otkrivati trećim licima. U slučaju sumnje da je korisnički profil zloupotrijebljen Korisnik je dužan odmah obavijestiti Pružaoca usluga na broj telefona +382 69 236 210.

Prijava znači da se unosi samo korisničko ime i lozinka.Korisnik ima obavezu da priloži sve tačne i potpune podatke. U slučaju promjene u obavezi je da iste odmah ažurira na svom korisničkom profilu.

Registracijom, Korisnik profila daje saglasnost da JOLLY COMMERCE DOO, može koristiti lične podatke Korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pružalac usluga nije u obavezi da vam proda bilo koji proizvod po neispravnoj nižoj cijeni ukoliko je greška u cijeni očigledna i nedvosmislena, zbog čega se razumno mogla prepoznati kao neispravna cijena.

PODACI PRIJE  ZAKLJUČIVANJA UGOVORA

JOLLY COMMERCE DOO se obavezuje da će prije zaključivanja ugovora van poslovnih prostorija, odnosno na daljinu, a prije prihvatanja ponude na jasan i razumljiv način kupca obavijestiti o:

 • osnovnim podacima Pružaoca usluga;
 • osnovnim svojstvima robe ili usluga;
 • nazivu, sjedištu, broju telefona, adresi i mjestu poslovanja;
 • prodajnoj cijeni robe ili usluga;
 • dostupnosti proizvoda ili usluga;
 • uslovima plaćanja, isporuke robe ili usluga, vremenu isporuke robe;
 • uslovima, rokovima i postupku ostvarivanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i obavezi kupca da snosi troškove vraćanja robe u slučaju da roba zbog svoje specifičnosti ne može biti vraćena poštom ili na uobičajan način;
 • uslovima pod kojim Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora;

POSTUPAK NARUČIVANJA

Proizvodi se naručuju na internet stranici  www.jollycommerce.me, na crnogorskom jeziku. Nakon odabira proizvoda i količine proizvoda neophodno je da kliknete na polje DODAJ U KORPU.

Kada ste zavrsili sa odabirom proizvoda i količine koju želite da kupite klikom na polje MOJA KORPA otvara se stranica sa pregledom svih odabranih proizvoda i poljima koje treba da popunite.

Neophodno je da Kupac unese sledeće podatke:

 • adresu prebivališta (ulica,broj ulice,broj pošte,mjesto);
 • adresu isporuke (ulica,broj ulice,broj pošte,mjesto);
 • broj telefona;
 • ostale podatke u vezi sa kupovinom;

Distribuciju vršimo samo na teritoriji Crne Gore.

Klikom na polje POTVRDI NARUDŽBENICU Korisnik izjavljuje saglasnost za sklapanje ugovora. Nakon potvrde narudžbenice, Kupac bira način dostave i način plaćanja.

Kada ste unijeli sve tražene podatke klikom na dugme POTVRDI potvrđujete da se slažete sa uslovima kupovine, a Vaša porudžbina ulazi u proceduru obrade.

Pružalac usluge primljenu narudžbenicu može potvrditi ili odbiti. U slučaju potvrde narudžbenice, na Vaš e-mail  stiže potvrdni e-mail o uspješnoj kupovini kao i sva neophodna obavještenja u slučaju promjene statusa vaše narudžbine.

Prilikom slanja narudžbenice, Kupac prima obavještenje “narudžbenica je poslata”. Nedeljom i u dane praznika Pružalac usluga ne vrši slanje proizvoda.

RASPOLOŽIVOST PROIZVODA

Sve porudžbine proizvoda su podložne raspoloživosti. U tom smislu, ako postoje poteškoće u vezi sa nabavkom proizvoda ili ako na zalihama nema više artikala, zadržavamo pravo da vam pružimo informacije o zamjenskim proizvodima jednakog  ili  boljeg kvaliteta i vrijednosti proizvoda koje naručujete. Ako ne želite da naručite zamjenske proizvode, nadoknadićemo Vam iznos koji ste eventualno platili.

ODBIJANJE OBRADE PORUDŽBINE

Pružalac usluge ima pravo na odbijanje narudžbenice, naročito ako Kupac ima neizmirene obaveze prema Pružaocu usluga iz prethodnih narudžbenica, ako je u sukobu sa Pružaocem u vezi sa kupovinom na vebsajtu www.jollycommerce.me ili ako zloupotrebljava pravo na raskid ugovora. U ovom slučaju Kupac prima obavještenje “narudžbenica odbijena”.

Zadržavamo pravo na uklanjanje proizvoda sa ovog vebsajta u svakom trenutku, kao i na uklanjanje ili izmjenu svih materijala ili sadržaja sa vebsajta. Iako ćemo uvek nastojati da obradimo Vaše porudžbine, moguće je da ćemo u vanrednim okolnostima morati da odbijemo obrađivanje porudžbine nakon slanja Potvrde porudžbine. Zadržavamo pravo da to učinimo u bilo koje vreme.

Za uklanjanje proizvoda sa vebsajta ne odgovaramo ni Vama, ni bilo kojoj trećoj strani, kao ni za uklanjanje ili mijenjanje bilo kojeg njenog materijala ili sadržaja ili za odbijanje obrađivanja porudžbine nakon slanja Potvrde porudžbine.

Ne snosimo odgovornost ni za jedno neispunjavanje ili odlaganje ispunjavanja bilo kojih obaveza koje smo prihvatili prema Ugovoru ukoliko su uzrokovane događajima koji su izvan naše razumne kontrole.

CIJENA ROBE

Cijena pojedinačnog artikla istaknuta je u eurima ispod svakog artikla. U cijenu pojedinačnog artikla uračunat je porez na dodatu vrijednost (PDV), ali nisu uračunati troškovi dostave proizvoda.

Važi ona cijena artikla koja je vidljiva za vrijeme kupovine. Sve cijene su trenutne i redovno ažurirane.

Akcijske cijene će biti posebno označene na internet stranici za vrijeme trajanja pomenute akcije.

Dostupnosti cijene  www.jollycommerce.me  proizvoda su podložne promjenama zbog situacija rasprodatih zaliha, kao  i štamparskih grešaka ili pogrešno istaknutih cijena. U slučaju pogrešno istaknute cijene, nastojaćemo da je ispravimo u što kraćem roku.

Pružalac usluga nije u obavezi da vam proda bilo koji proizvod po neispravnoj nižoj cijeni ukoliko je greška u cijeni očigledna i nedvosmislena, zbog čega se razumno mogla prepoznati kao neispravna cijena.

VI – Način plaćanja i dostava

 

Prilikom kupovine na našoj internet stranici, kupljene proizvode možete platiti na više načina:

 1. Plaćanje po prijemu pošiljke


Opcija plaćanja pouzećem vam omogućava da iznos narudžbe izmirite prilikom same dostave na navedenu adresu u trenutku preuzimanja. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu.

 

 1. Plaćanje kreditnom karticom

 

Svoju porudžbinu možete platiti odmah nakon završene porudžbine svojom platnom karticom, preko sigurnog kanala datih banakae. Prilikom plaćanja Kupac mora unijeti broj kartice, kao  i sigurnosni kod sa njene poleđine.

Brza i pouzdana dostava


Kupljena roba biće dostavljena do vaših vrata, na teritoriji cijele Crne Gore u roku od 24-48h od trenutka kada narudžbinu potvrdi internet prodavnica ili prvog radnog dana nakon podnošenja naloga, dok se dani vikenda ne prenose. Od strane naše kurirske službe, Kupac će biti obavješten, odnosno  kontaktiran  telefonom od strane kurira neposredno prije uručivanja proizvoda. Ukoliko Kupac u tom trenutku nije u mogućnosti da primi kupljenu robu na adresi isporuke, imaće mogućnost preuzimanja kupljenog proizvoda u opštinskoj pošti, najkasnije u roku od 5 dana. Ukoliko Kupac i tada ne preuzme narudžbenicu, pošiljka će se vratiti pošiljaocu. Po prijemu pošiljke kontaktiraćemo Vas kako bi ustanovili razlog neuručenja i dogovoriti se o ponovnom slanju.

Troškovi dostave će biti istaknuti na sajtu prilikom same kupovine, sa uračunatim PDV-om. Ponovno slanje podliježe naplati.

VII- PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Poštovani potrošači, obavještavamo Vas da uskladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača (Sl.list CG 002/14,006/14,043/15,070/17,067/19) kupovina obavljena putem naše internet stranice smatra se Ugovorom zaključenim van poslovnih prostorija, odnosno na daljinu, što podrazumjeva ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovanog sistema prodaje ili pružanja usluge bez istovremenog prisustva trgovca i potrošača na istom mjestu pri čemu se do trenutka zaključenja ugovora i za zaključenje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava komunikacije na daljinu.

Zakon o zaštiti potrošača u slučaju prodaje na daljinu utvrđuje PRAVO kupca da jednostrano raskine ugovor zaključen na daljinu, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana predaje robe kupcu ili trećem licu koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik.

Da biste mogli da ostvarite pravo na jednostrani raskid ugovora, morate da nas obavijestite o svojoj odluci o jednostranom raskidu ovog Ugovora prije isteka roka za jednostrani raskid i to nedvosmislenom izjavom poslatom poštom, faksom ili elektronskom poštom u kojoj ćete da navedete svoje ime, prezime, adresu i ako su dostupni, svoj broj telefona, faksa ili adresu elektronske pošte. Kupac je, kao prilog, dužan da ostavi i obrazac o jednostranom raskidu ugovora.

Ako jednom  porudžbenicom Kupac naruči više komada robe koja treba da bude isporučena odvojeno, rok počinje da teče od dana dostavljanja poslednjeg komada robe potrošaču.

Obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na adresu firme: ul.Mokra Njiva bb, 81 400 Niksic.

Odustajanjem od ugovora,Kupac je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac- izjavu o odustanku od ugovora.

Direktne troškove povraćaja robe snosi Kupac.

Proizvodi koji se vraćaju moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni računi obrazac- izjava o odustanku od ugovora. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Povraćaj plaćenog iznosa možemo izvršiti nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad ako ste nas obavijestili prije nego što nam je roba vraćena.

Ako Kupac ostvari pravo na jednostrani raskid ugovora, pruzalac usluga je dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, na isti način kako je plaćanje bilo izvršeno.

Kupac se obavezuje da vrati proizvod nekorišćen, neoštećen i u originalnoj, neoštećenoj ambalaži  i nepromenjenoj količini. Vraćanje pojedinačnih djelova kompleta nije dozvoljeno.

Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja  i funkcionalnosti robe.

KOMENTARI l PREDLOZI

Sve komentare  i predloge u cilju uspješnije međusobne saradnje molimo Vas da pošaljite na e-mail:  jolly-co@t-com.me.

REKLAMACIJA l  ZAMJENA ROBE

 

I –REKLAMACIJA

Prilikom preuzimanja pošiljke u prisustvu kurira provjerite svoju pošiljku. U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke pa Vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali Vam novu.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon toga ustanovili da je isporučena roba oštećena, nesaobrazna naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas u što kraćem roku  kontaktirate.

Svoju reklamaciju nam možete javiti pozivom na broj telefona  +382 69 236 210 ili pismeno na e-mail:  sale.jolly-co@t-com.me. Prilikom reklamacije proizvoda, navedite broj narudžbe u kojoj se nalazi reklamirani proizvod, broj računa ili vaše korisničko ime  i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju  i obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Uz reklamaciju se sastavlja zapisnik. U zapisniku se upisuju primedbe kupca i zahtjevano izborno pravo u vezi sa rješavanjem reklamacije. Kupac ima pravo na izbor da li će popraviti ili zamijeniti robu ili izvršiti povraćaj novca,  a što se bilježi u zapisniku.  Zapisnik se sastavlja u dva primjerka, a jedan primjerak se šalje kupcu. Ukoliko popravak ili zamijena robe nije moguća Kupac ima pravo da zahtijeva odgovarajuće umanjenje cijene ili raskid ugovora.

Naknadne reklamacije proizvoda obrađuju se kao izvođenje zahtjeva po osnovu garancije ili stvarnih grešaka, pa ih Kupac šalje Pružaocu usluge putem:

 1. e-mail adrese sale.jolly-co@t-com.me,
 2. pozivom na telefonski broj +382 69 236 210.
 3. pismenom izjavom, poslatom poštom na adresu Pružaoca usluge  JOLLY COMMERCE DOO, Ul. Mokra Njiva bb, 81 400 Niksic.

II – ZAMJENA ROBE

Ukoliko ste kupovali na našoj internet stranici i  nakon prijema pošiljke utvrdite da Vam poručeni artikal ne odgovara iz nekog razloga, imate mogućnost zamjene za drugi artikal iste ili veće cjenovne kategorije, pod uslovom da je artikal koji želite zamjeniti nekorišćen, neoštećen i u originalnoj, neoštećenoj ambalaži i nepromijenjenoj količini.Neophodno je da nas kontaktirate putem e-maila na adresu sale.jolly-co@t-com.me ili da nas kontaktirate na telefon +382 69 236 210.

Kuriru koji dođe do Vas  neophodno je da predate adekvatno upakovan proizvod u neoštećenoji adekvatnoj ambalaži, jer sva odgovornost ide na pošiljaoca, sa svom pratećom opremom  i  dokumentacijom sa kojom Vam  je proizvod bio orginalno isporučen.

U slučaju  kada se  zamjena vrši  zbog  greške kupca –kurirsku službu  kontaktira  Kupac i troškove  poštarine  snosi Kupac po  cjenovniku  kurirske službe.  Poštarinu plaćate gotovinom  kuriru koji  bude  preuzimao robu za  zamjenu, osim u  slučajevima kada  Kupac dobije  oštećen ili  pogrešan artikal  kurirsku službu kontaktira  isporučilac i troškve poštarine snosi isporučilac.

Rok za zamjenu artikla ne smije biti duži od 15 dana od trenutka podnošenja zahtjeva od strane kupca, a nakon prijema proizvoda.

III – POVRAT NOVCA

U slučaju odustajanja od ugovora, Kupac ima pravo na povraćaj novca. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda  i nakon što se utvrdi da je proizvod nekorišćen, neoštećen  i u originalnoj,  neoštećenoj ambalaži i nepromijenjenoj količini.

Prodavac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe snosi Kupac, osim u slučajevima kada Kupac dobije oštećen ili pogrešan artikal  kurirsku službu kontaktira isporučilac  i troškve poštarine snosi isporučilac.

Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu, ukoliko vraćena roba bude dostavljena u orginalnoj ambalaži, nekorišćenai neoštećena sa svom pratećom dokumentacijom koju je Kupac dobio prilikom prijema iste.

Za povraćaj novca neophodno je da nas kontaktirate putem e-maila na adresu:  sale.jolly-co@t-com.me  ili na kontakt telefon +382 69 236 210 kako bi ste nam dali neophodne podatke za povraćaj novca (broj računa/otpremnice, broj tekućeg računa u bancii naziv banke). Nakon dostavljanja potrebnih podataka, na e-mail adresu dobićete obavještenje o povratu sredstava.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, a bez obzira na razlog vraćanja, JOLLY COMMERCE DOO je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, Maestro i MasterCard metoda plaćanja. To znači da ćemo Vam povraćaj sredstava odraditi na račun kartice.

Ukoliko je porudžbenica placena gotovinom, isti iznos gotovine će biti vraćen kupcu.

Svaki paket biće vraćen kupcu o trošku kupca po cijeni jedne poštarine po zvaničnom cjenovniku  kurirske  službe. Poštarinu plaćate gotovinom kuriru koji bude preuzimao robu za zamjenu.

 

Reklamaciona izjava